Zásady ochrany osobních údajů

spolek UNIT, Lukavická 2792, 301 00 Plzeň

jako správce osobních údajů poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v těchto případech:

 • Elektronické registrace
 • Kontaktování spolku nebo jeho organizátorů

1. Účely a právní základy zpracování

Přijetí registrace 

Vaše osobní údaje využijeme především pro přijetí Vaší registrace. Toto zpracování je naším smluvním požadavkem a nezbytným předpokladem pro vaše zaregistrování. Nejste povinni nám Vaše údaje poskytnout, ale bez poskytnutí Vašich údajů nebude možné registraci dokončit.

Plnění právních povinností

Vaše údaje budeme zpracovávat i v případech, kdy nám to ukládají právní předpisy, tj. kdy půjde o nezbytné plnění našich právních povinností.

Propagační aktivity

Váš e-mail můžeme využít také pro naši e-mailovou propagační činnost, kterou realizujeme v rámci našeho oprávněného zájmu, abyste se jako účastníci našich akcí mohli dozvědět o zajímavých událostech a novinkách, které pro Vás chystáme, neboť jste při objednávce sami aktivovali odběr novinek. Nebudete-li si přát nadále tyto informace dostávat, můžete se kdykoli jednoduše a zdarma odhlásit (stačí nám napsat e-mail na registrace@unitos.cz). Vaši volbu budeme plně respektovat a na naše další vztahy (plnění smlouvy) to nebude mít žádný vliv.

Ochrana našich práv a uplatňování nároků

Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme dále zpracovávat Vaše údaje pro účely ochrany našich práv.

Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu můžete kdykoli vznést námitku (viz bod 9 níže).

2. Zdroj a kategorie osobních údajů, které zpracováváme

Zpracováváme pouze údaje, které nám sami poskytnete, a to identifikační údaje a kontaktní údaje v rozsahu uvedeném v našem registračním formuláři.

3. Doba zpracování

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a/nebo plnění našich právních povinností.

Pro účely zasílání novinek budeme zpracovávat Váš e-mail do doby, než se odhlásíte od odběru novinek.

Za účelem ochrany našich práv a uplatňování případných nároků souvisejících se smlouvou můžeme zpracovávat údaje i po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt a ještě i 12 měsíců po jejich uplynutí.

4. Kategorie příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout

Zpracování Vašich údajů budeme provádět především my, nicméně Vaše údaje mohou být předány třetím osobám v případě:

 1. kdy to bude nezbytné pro zajištění plnění smlouvy uzavřené s Vámi, a to zejména v případě, kdy Vám zajišťujeme ubytování u třetích osob;
 2. kdy využijeme našeho externího zpracovatele (např. pro účely vedení účetnictví, daňového poradenství, správu IT a našeho webu, uplatňování nároků či vedení sporů, likvidaci údajů, apod.);
 3. vyžádání ze strany orgánů veřejné moci v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci

Vaše údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

6. Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů.

7. Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

8. Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte obecně následující práva:

 1. přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
 2. odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, byl-li udělen;
 3. opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů;
 4. výmaz osobních údajů, a to např. v případě zániku účelu;
 5. omezení zpracování osobních údajů;
 6. přenositelnost údajů;
 7. podat námitku proti zpracování;

9. Co znamená právo podat námitku proti zpracování?

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, např. pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné, nebo nesouhlasíte s dalším zasíláním novinek.

10. Jak můžete uplatnit svá práva:

 • elektronicky na adrese: registrace@unitos.cz
 • písemně na adrese: spolek UNIT , Doudlevecká 1070/31, 301 00 Plzeň

11. Možnost podání stížnosti:

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

+420 234 665 111

http://www.uoou.cz/

12. Přesnost údajů

Dovolujeme si Vás také upozornit, že jste povinni uvádět nám Vaše údaje vždy správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu nás informovat o případných změnách, abychom Vaše údaje mohli zpracovávat vždy v přesné a aktualizované podobě.

Komentáře jsou vypnuty.