Stanovy

Občanské sdružení UNIT bylo založené právě za účelem pořádání stejnojmenné ekumenické konference. Kromě toho se ovšem snaží rozvíjet talenty a podporovat aktivity mladých lidí z různých církví s důrazem na budování jednoty. Níže jsou stanovy sdružení.

 

Čl. I. Název a sídlo

Název: Občanské sdružení UNIT (dále jen „sdružení“).

Sídlo sdružení: Zahradní 79, Chrást, PSČ 330 03

 

Čl. II. Právní postavení sdružení

 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu.
 2. Sdružení je právnickou osobou.

Čl. III. Cíle činnosti sdružení

 1. Vytvářet a rozvíjet podmínky pro sbližování křesťanů z různých církví, přispívat k ekumenickým snahám v České republice, zejména v rámci Plzeňského kraje.
 2. Přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.
 3. Zajišťovat a vytvářet vzdělávací a volnočasové programy, organizovat kulturní a společenské akce nekomerčního charakteru.
 4. Vytvářet další program podle potřeb cílových skupin.

Čl. IV. Členství ve sdružení

 1. Členství je dobrovolné.
 2. Členem sdružení se mohou stát fyzické osoby starší 15 let, které souhlasí se stanovami sdružení, jeho cíli a pravidly stanovenými pro členství sdružením a právnické osoby, které chtějí podporovat činnost sdružení.
 3. Členství vzniká na základě písemné žádosti o členství doručené výkonnému výboru sdružení, a to dnem schválení žádosti výkonným výborem.
 4. O členství fyzických i právnických osob rozhoduje výkonný výbor dvoutřetinovou většinou svých přítomných členů.
 5. Proti odmítnutí přihlášky se uchazeč o členství může písemně odvolat do 15 dnů po doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se adresuje předsedovi sdružení. O odvolání rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou hlasů.
 6. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výkonným výborem.
 7. Členství zaniká:

a)      vystoupením člena na základě písemného oznámení,

b)      úmrtím člena,

c)      zrušením členství na základě rozhodnutí výkonného výboru,

d)      u právnické osoby jejím zrušením,

e)      zánikem sdružení.

 

Čl. V. Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo:

a)      volit a být volen do orgánů sdružení,

b)      účastnit se jednání členské schůze sdružení a být k jednání včas přizván,

c)      obracet se na orgány sdružení s připomínkami, podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

d)      svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, které se dotýkají činnosti sdružení.

 1. Člen má povinnosti zejména:

a)      dodržovat stanovy sdružení,

b)      respektovat usnesení členské schůze,

c)      aktivně se podílet na činnosti sdružení,

d)      svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

e)      platit členské příspěvky.

 

Čl. VI. Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a)      členská schůze,

b)      výkonný výbor,

c)      předseda,

d)      místopředseda,

e)      kontrolní výbor.

 

Čl. VII. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Členskou schůzi tvoří všichni členové sdružení.
 3. Členskou schůzi svolává výkonný výbor sdružení dle potřeby, nejméně 1x ročně. Výkonný výbor svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení.
 4. Členská schůze zejména:

a)      rozhoduje o změnách stanov sdružení,

b)      schvaluje plán činnosti, výroční zprávu sdružení, rozpočet a účetní uzávěrku sdružení, výši členských příspěvků,

c)      volí na dobu 3 roky členy výkonného výboru,

d)      potvrzuje rozhodnutí výkonného výboru o vzniku a zániku členství,

e)      rozhoduje o počtu členů výkonného výboru sdružení,

f)       rozhoduje o zrušení sdružení.

 1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Každý člen má 1 hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 2. O změně stanov a zrušení sdružení se rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů, v ostatních případech se rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných členů.

Čl. VIII. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Výkonný výbor má nejméně 3 členy.
 3. Výkonný výbor svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně 2x ročně nebo kdykoliv na žádost alespoň dvou jeho členů.
 4. Výkonný výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze.
 5. Výkonný výbor zejména:

a)      koordinuje činnost sdružení,

b)      svolává členskou schůzi,

c)      zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

d)      rozhoduje o vzniku a zániku členství,

e)      navrhuje změnu zásad a pravidel členství ve sdružení,

f)       navrhuje změnu stanov sdružení,

g)      rozhoduje o všech závazných dokumentech sdružení s výjimkou stanov a předkládá je členské schůzi k informaci,

h)      navrhuje výši a způsob platby členských příspěvků,

i)       schvaluje znění smluv mezi sdružením a jinými subjekty,

j)       volí předsedu a místopředsedu.

 1. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 2. Výkonný výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. V případě rovného hlasování rozhoduje hlas předsedy.
 3. Jestliže se přes opakované dvojí svolání v průběhu 6 měsíců nesejde usnášeníschopná členská schůze, přebírá její pravomoci výkonný výbor.

Čl. IX. Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem sdružení.
 2. Předseda naplňuje rozhodnutí výkonného výboru a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
 3. Předseda připravuje podklady pro jednání výkonného výboru.
 4. Předseda je za svou činnost zodpovědný výkonnému výboru a členské schůzi sdružení.
 5. Smlouvy a listiny podepisují za sdružení předseda i místopředseda.

Čl. X. Místopředseda

 1. Místopředseda je spolu s předsedou statutárním orgánem sdružení.
 2. Místopředseda zastupuje předsedu ve všech jeho kompetencích.
 3. Místopředseda je za svou činnost zodpovědný výkonnému výboru a členské schůzi sdružení.
 4. Smlouvy a listiny podepisují za sdružení předseda i místopředseda.

Čl. XI. Kontrolní výbor

 1. Kontrolní výbor dohlíží na dodržování stanov sdružení a kontroluje hospodaření sdružení s finančními prostředky a majetkem sdružení. Ze své činnosti je kontrolní výbor odpovědný členské schůzi.
 2. Kontrolní výbor je nejméně tříčlenný a jeho členy nemohou být členové výkonného výboru.
 3. Jednání kontrolního výboru zpravidla řídí předseda kontrolního výboru.
 4. Předsedu a další členy kontrolního výboru volí a odvolává členská schůze z řad řádných členů sdružení
 5. Volební období členů kontrolního výboru je nejvýše tříleté.
 6. Z jednání a kontrolní činnosti kontrolního výboru se pořizují zápisy, které podepisuje předseda kontrolního výboru a další dva členové kontrolního výboru. Zápisy a zprávy o své činnosti výbor předkládá nejbližší členské schůzi.

Čl. XII. Hospodaření a majetek sdružení

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem v souladu s posláním a programovými cíli.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:

a)      dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

b)      příspěvky z veřejných rozpočtů,

c)      členské příspěvky.

 1. Za hospodaření sdružení zodpovídá výkonný výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně roční uzávěrky.
 2. Hospodaření sdružení se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí v souladu s obecně platnými právními předpisy a směrnicemi schválenými výkonným výborem.

Čl. XIII. Členství sdružení v jiných organizacích

 1. Sdružení může vstupovat jako právnická osoba do jiných profesních či zájmových organizací jako řádný nebo přidružený člen. Případný vstup do jiných organizací musí být schválen výkonným výborem a potvrzen členskou schůzí.
 2. Pokud sdružení vstupuje do jiných organizací z důvodu získání akreditace pro svou činnost, podřizuje pravidla své činnosti statutům těchto organizací. Všechny změny však musí být schváleny výkonným výborem a potvrzeny členskou schůzí.

Čl. XIV. Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:

a)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí členské schůze,

b)      rozhodnutím Ministerstva vnitra.

 1. Pokud sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy byly schváleny a přijaty členskou schůzí sdružení v Plzni, dne 9. 5. 2012.

Komentáře jsou vypnuty.